Zezwolenie na pracę

Dłoń na laptopie obok wizytówek

Prowadzisz firmę na terytorium RP i planujesz zatrudnić cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii? Jeżeli jest to osoba, która nie posiada aktualnego zezwolenia na pobyt, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę. Jako specjaliści od legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców przejmiemy wszystkie Twoje obowiązki związane z uzyskaniem zezwolenia dla zatrudnianych pracowników.

Wyróżniamy zezwolenia na pracę typu:

  • A – dotyczy cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział znajdują się w Polsce;
  • B – dotyczy cudzoziemców, którzy pełnią funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców, będącej spółką kapitałową w organizacji oraz prowadzących sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz/prokurent.

W zależności od rodzaju zezwolenia, o jakie się ubiegamy, zostaje ono przyznane na okres trzech lub pięciu lat.

 

Kto nie musi uzyskać zezwolenia na pracę w Polsce?

Nie wszyscy cudzoziemcy, którzy planują pracować na terenie RP, muszą uzyskać zezwolenie. Ze wspomnianego obowiązku zwolnieni są m.in. cudzoziemcy:

  • posiadający status uchodźcy,
  • posiadający zgodę na pobyt humanitarny,
  • posiadający zgodę na pobyt tolerowany,
  • przebywający w Polsce na podstawie dokumentu pobytowego, który został wydany przez inne państwo członkowskie UE – pod warunkiem, że pobyt ten nie przekracza 90 dni w okresie kolejnych 180 dni,
  • będący obywatelami państw członkowskich UE, EOG,
  • korzystający z czasowej karty pobytu,
  • posiadający stałą kartę pobytu lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.