Pobyt czasowy

Drzwi

Jedną z form legalizacji pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest uzyskanie karty pobytu czasowego. Dokument ten potwierdza tożsamość cudzoziemca – jednocześnie uprawniając go do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wizy.

Zgodnie z polskim prawem cudzoziemcy będący obywatelami krajów należących do: Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obywatele Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie rodziny w/w cudzoziemców zobowiązani są do zameldowania się w miejscu pobytu tymczasowego najpóźniej w 30. dniu – licząc od dnia przybycia. W przypadku pozostałych cudzoziemców obowiązuje legalizacja pobytu najpóźniej w 4. dniu.

 

Jakie prawa ma osoba zameldowana tymczasowo? W jakim celu uzyskuje się kartę pobytu czasowego?

Posiadacz czasowej karty pobytu ma prawo do przebywania na terenie Polski przez cały okres ważności zezwolenia oraz może podróżować do krajów strefy Schengen – pod warunkiem, że pobyt nie przekroczy 90 dniu w ciągu kolejnych 180 dni.

Wśród najczęstszych powodów, dla których cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, wyróżniamy:

  • podjęcie pracy,
  • wykonywanie obowiązków zawodowych w ramach delegacji,
  • kształcenie się na studiach,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzą uzasadnione okoliczności zamieszkiwania na terytorium Polski, a planowany pobyt przekracza okres trzech miesięcy. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne, stabilne źródło dochodu oraz pewne miejsce zamieszkania na terytorium RP.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt!