Pobyt stały

Segregator z dokumentami obok globusa

Z roku na rok wzrasta ilość migrantów wracających do Polski oraz cudzoziemców, którzy planują na stałe osiedlić się na terenie RP. Tuż obok statusu rezydenta długoterminowego UE, to karta pobytu stałego jest dokumentem uprawniającym do przebywania na terenie Polski przez nieograniczony czas. Co więcej, zezwolenie na pobyt stały daje prawo nie tylko do legalnego zamieszkiwania, ale również do podejmowania pracy bez konieczności starania się o wizę lub zezwolenie na pracę.

Zezwolenie na pobyt stały, podobnie jak karta pobytu czasowego, pozwala na podróżowanie w ramach strefy Schengen – zakładając, że maksymalny okres pobytu za granicą wynosi 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni kalendarzowych.

 

Kto może starać się o kartę pobytu stałego?

Zgodnie z polskim prawem o kartę pobytu stałego mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

  • posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi obywatela Polski lub osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE/kartę pobytu stałego w Polsce,
  • mają stabilne źródło dochodu,
  • przebywają na terenie RP przez okres co najmniej pięciu lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
  • zawarli związek małżeński z obywatelem Polski co najmniej trzy lata wcześniej,
  • przez okres co najmniej dziesięciu lat przebywali w Polsce na podstawie udzielonej zgody o pobycie tolerowanym.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy spełniasz warunki dla uzyskania karty pobytu stałego, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie.